۹ مهر، ۱۳۹۶

جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی و منیسک های زانو

درمان فیزیوتراپی مهمترین بخش درمان ، در جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی و منیسک های زانو به شمار می رود . بدون اغراق بهترین جراحیهای زانو بدون فیزیوتراپی مناسب نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. بویژه اینکه هدف از جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی یا منیسک ها زانو صرفا کاهش درد بیمار نیست! از آنجائی که مهمترین […]