۹ مهر، ۱۳۹۶

محدودیت های حرکتی

فیزیوتراپی مهمترین مداخله درمانی در رفع محدودیت حرکتی مفاصل به دنبال تروما یا جراحی های ارتوپدی به شمار می رود . درمان فیزیوتراپی شامل استفاده از مدالیته ها ، درمانهای دستی و تمرین درمانی است. بدون شک درمانهای دستی و تمرین درمانی مهمترین بخش درمان فیزیوتراپی این بیماران به حساب می آید. تمرین درمانی این […]