۹ مهر، ۱۳۹۶

ناپایداری های شانه

مفصل شانه در بین مفاصل بدن دارای بیشترین آزادی حرکت است. انسان می تواند در هر جهتی شانه خود را به حرکت درآورد . حرکات متنوع شانه در جهات مختلف نیازمند طراحی بیومکانیکی خاص این مفصل است. افزایش قابلیتهای حرکتی مفصل شانه به قیمت کاهش پایداری این مفصل منجر شده است. گرچه نظام آفرینش با […]