۹ مهر، ۱۳۹۶

آموزش تعادل و راه رفتن

در بسیاری از بیمارهای نورولوژیک و ارتوپدیک ممکن است بیمار در راه رفتن طبیعی و تعادل دچار مشکل شود . همزمان با سایر درمانهای فیزیوتراپی نظیر استفاده از مدالیته ها ، درمانهای دستی و تمرین درمانی آموزش تعادل و راه رفتن از مهمترین مداخله های درمانی فیزیوتراپی به شمار می رود . حفظ و افزایش […]