۹ مهر، ۱۳۹۶

دیسکوپاتی کمری

ستون فقرات کمری یکی از مناطق خاص و مهم ستون فقرات است . همانند ستون فقرات گردن ، این بخش از ستون مهره ای درمعرض استرس های مکانیکی متعددی قرار دارد. کمردرد شایعترین مشکل اسکلتی و عضلانی در کلیه جوامع بویژه کشورهای صنعتی است. فاکتورهای متعددی در ایجاد کمر درد نقش دارد. شیوه زندگی ، […]