۹ مهر، ۱۳۹۶

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی یکی از مهمترین کاربردهای بالینی فیزیوتراپی است. کاربرد فیزیوتراپی در آسیبهای ورزشی ، از زمین مسابقه آغاز می شود . با حرفه ای شدن بیشتر ورزشها ، نقش درمانهای فیزیوتراپی در درمان ورزشکاران و بازگرداندن آنها به زمین مسابقه بسیار پر رنگ شده است. تیپینگ ورزشی در درمان آسیب های […]