۵ تیر، ۱۳۹۶

علی رضایی

من زانو درد شدید داشتم که پس از چند جلسه فیزیوتراپی کاملا بهبود یافتم