۹ مهر، ۱۳۹۶

آسیب رباطهای صلیبی و طرفی زانو

آسیب لیگامانهای صلیبی ( ACL و PCL ) و لیگامانهای طرفی زانو (MCL و LCL) از جمله شایعترین آسیب های ورزشی و ترومائی به حساب می آید . گرچه نوع و شدت آسیب در انتخاب روش درمان تاثیر گذار است فیزیوتراپی همواره در خط مقدم درمان قرار می گیرد. در مواردیکه آسیب لیگامانهای زانو منجر […]