۹ مهر، ۱۳۹۶

آسیب منیسکهای زانو

آسیب منیسک های زانو از جمله مشکلات شایع ارتوپدیک در ورزشکاران بویژه ورزشهای رو در رو (نظیر فوتبال ، هندبال و …) به شمار می رود. غالبا آسیب منیسک با آسیب سایر عناصر زانو نظیر لیگامان صلیبی همراه است. آسیب منیسک می تواند در هر فردی و در هر سنی اتفاق بیافتد. پارگی منیسک می […]