۹ مهر، ۱۳۹۶

شانه یخ زده Frozen Shoulder

کپسولیت چسبنده شانه Adhesive Capsulitis of Shoulder یا شانه یخ زده Frozen Shoulder یکی از بیماریها و مشکلات شایع مفصل شانه است. در این بیماری کپسول مفصلی شانه دچار التهاب شده و سفت می شود . سفتی کپسول مفصلی شانه یک موقعیت دردناک و ناتوان کننده است و منجر به محدودیت حرکتی (Active , Passive) […]