۹ مهر، ۱۳۹۶

فیزیوتراپی پس از جراحی شانه

در جراحیهای شانه همانند سایر جراحیهای ارتوپدی درمان فیزیوتراپی در بازگرداندن بیمار به زندگی ، کار و فعالیت ورزشی طبیعی دارای نقش اساسی است. مداخله های فیزیوتراپی بر حسب نوع پروسه جراحی متفاوت است. بهترین نتیجه فیزیوتراپی با تعامل فیزیوتراپیست و جراح و همکاری بیمار امکان پذیر است. توجه فیزیوتراپیست به شرح پروسه جراحی و […]