۹ مهر، ۱۳۹۶

کوتاهی های عضلانی

با گسترش زندگی ماشینی و تغییر الگوی زندگی مردم بیماریهای اسکلتی و عضلانی شیوع بیشتری یافته است . تغییر در الگوهای نشستن و خوابیدن ، کار با کامپیوتر ، کاهش تحرک و … باعث عدم تعادل عضلانی muscle imbalance و در نتیجه سندرم های حرکتی Movement Impairment Syndrome شده است. پاسچر نامناسب ضمن فعالیتهای روزانه […]