۹ مهر، ۱۳۹۶

نوروپاتی های محیطی

اعصاب محیطی وظیفه انتقال سیگنالهای عصبی از سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) به سایر قسمتهای بدن را به عهده دارد . پلی نروپاتی به معنای اختلال در انتقال سیگنالهای عصبی در چند عصب محیطی به دلیل آسیب این اعصاب است. مونونروپاتی به معنای اختلال در انتقال سیگنالهای عصبی در یک عصب محیطی ثانویه به […]