۹ مهر، ۱۳۹۶

هیپرهیدروز یا تعریق زیاد

هیپرهیدروز به افزایش غیر طبیعی عرق بدن اطلاق می شود . فرایند تعریق برای تنظیم دمای بدن است گاهی این فرایند تحت تاثیر عوامل روحی و روانی ، استرس ، عوامل اجتماعی و هیجانی بیش از حد طبیعی است از این رو به این بیماری “نقص خاموش” اطلاق می شود . هیپرهیدروز در مناطق خاصی […]