۹ مهر، ۱۳۹۶

تنگی کانال نخاعی

3 / 5 ( 4 امتیاز ) تنگی کانال نخاعی Spinal Stenosis به معنای کاهش فضای خالی کانال نخاعی یا سوراخهای بین مهره ای است که محل عبور رشته های اعصاب نخاعی است. تنگی کانتال غالبا در ستون فقرات گردنی و کمری دیده می شود . در حالی که در برخی از بیماران مبتلا به […]