۹ مهر، ۱۳۹۶

تمرین درمانی

تمرین درمانی علمی و اصولی و آموزش ورزش در فیزیوتراپی امین تمرین درمانی علمی و اصولی یکی از مهمترین وجوه تمایز کلینیک فیزیوتراپی امین می باشد.  در فیزیوتراپی امین توجه خاصی به تمرین درمانی و آموزش فعالیتهای صحیح ورزشی به بیمار و همراهان وی شده است. با توجه به ابعاد مناسب کابین های درمان ؛ […]