۹ مهر، ۱۳۹۶

کنزیوتیپینگ و تیپینگ ورزشی

یکی از زمینه های فعالیت کلینیک فیزیوتراپی امین ، انجام تیپینگ ورزشی و درمانی است. تیپینگ یک روش درمان مکمل و مدرن در فیزیوتراپی به شمار می رود . ضمن تیپینگ با استفاده از باندهای چسب دار مخصوص حرکات عضو مبتلا (اعم از مفصل ، عضله ، لیگامان ، تاندون و …) بر اساس شرایط […]