۵ تیر، ۱۳۹۶

امیر احمدی

من از جلسات طولانی و زیادی که در این مجموعه داشتم نتایج بسیار خوبی گرفتم و تونستم دوباره به ورزش حرفه ای خودم والیبال برگردم