۹ مهر، ۱۳۹۶

ارزیابی قدرت عضلات

یکی از زمینه های فعالیت کلینیک فیزیوتراپی امین ارزیابی قدرت عضلات و دامنه حرکتی مفاصل (manual muscle testing) است. همانند سایر مداخلات پزشکی ، ارزیابی و تشخیص در کیفیت و نتیجه درمان فیزیوتراپی تاثیر شایان توجهی دارد. تست های ارزیابی قدرت عضلانی MMT فیزیوتراپیست را در تعیین وضعیت کنونی بیمار و طراحی پلان درمانی مناسب […]